Algemene Voorwaarden www.stukadoorvinden.nl

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtshandelingen betreffende levering door 'Unixmedia', handelend onder de naam: www.stukadoorvinden.nl van diensten aan of ten behoeve van contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
 2. Indien een of meer van de bepalingen in de deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen 'Unixmedia' en contractant is overeengekomen.
 4. 'Unixmedia' wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van contractant van de hand.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen 'Unixmedia' en contractant, wordt contractant bij voorbaat geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle volgende overeenkomsten en rechtshandelingen.
 6. 'Unixmedia' biedt op de website www.stukadoorvinden.nl een platform aan waarop stukadoors in contact kunnen komen met opdrachtgevers in verband met het verrichten van stukadoorswerkzaamheden. 'Unixmedia' heeft daarbij slecht een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor handelen of nalaten van een derde die gebruik maakt van de website.
 7. Alle door 'Unixmedia' vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 8. 'Unixmedia' is te allen tijde gerechtigd de tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 9. Indien de contractant niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met 'Unixmedia' schriftelijk op te zeggen.
 10. De aan 'Unixmedia' verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. Betaling vindt plaats door middel van de factuur die toegezonden word per e-mail of post. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, is 'Unixmedia' gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
 12. Indien er niet binnen 7 werkdagen word betaald wordt, wordt dit aan de contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de contractant automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.
 13. 'Unixmedia' heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 'Unixmedia' draagt voor de communicatie tussen de gebruikers van de website geen enkele verantwoordelijkheid. Evenmin draagt 'Unixmedia' verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door gebruikers van de website (aan de ene zijde de stukadoor en de andere zijde de opdrachtgever).
 14. 'Unixmedia' is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding jegens 'Unixmedia' ontstaat.
 15. Contractant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud daarvan juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is.
 16. Contractant garandeert dat hij de belangen en de goede naam van 'Unixmedia' nimmer beschadigt.
 17. 'Unixmedia' is geen partij tussen overeenkomsten die worden gesloten tussen de stukadoor en de opdrachtgever en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden die voortvloeit uit die overeenkomsten of uit de offerte-aanvraag.
 18. 'Unixmedia' verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de website ten behoeve van de uitvoering van de diensten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 19. 'Unixmedia' is gerechtigd plaatsing van informatie van een stukadoor te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 20. 'Unixmedia' is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van 'Unixmedia'.
 21. 'Unixmedia' is niet aansprakelijk voor de gegevens die op de website staan vermeld, ook niet indien die onjuist zijn vermeld.
 22. Iedere aansprakelijkheid van 'Unixmedia' voor indirecte schade is uitgesloten. Meer in het bijzonder is 'Unixmedia' niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de contractant die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de diensten van 'Unixmedia'.
 23. Elke overeenkomst tussen 'Unixmedia' en contractant wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Telkens kan de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met telkens een jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is gelijk aan de datum van de overeenkomst.
 24. De overeenkomst kan door de contractant schriftelijk worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 25. Indien de contractant in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst, heeft 'Unixmedia' het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van alle rechten. Dit ontslaat de contractant niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan 'Unixmedia'.
 26. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 27. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissementsparket Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Unixmedia, is gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30256037.

Vind een stukadoor in jouw woonplaats